DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM NGHIÊN CỨU

Lê Nguyên Khương

Lê Nguyên Khương

Đại học Công nghệ GTVT

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy

INSA de Rennes - Trưởng nhóm

Lê Văn Mạnh

Lê Văn Mạnh

Đại học Công nghệ GTVT

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

Đại học Công nghệ GTVT

Trần Anh Bình

Trần Anh Bình

Đại học Xây dựng

Trương Bá Tâm

Trương Bá Tâm

INSA de Lyon - Pháp

Nguyễn Tiến Long

Nguyễn Tiến Long

Đại học Công nghệ GTVT

Trần Đình Cương

Trần Đình Cương

INSA de Lyon - Pháp

Nguyễn Xuân Huy

Nguyễn Xuân Huy

Đại học GTVT

Tạ Duy Hiển

Tạ Duy Hiển

Đại học GTVT

Trần Việt Hưng

Trần Việt Hưng

Đại học GTVT

Phạm Việt Dũng

Phạm Việt Dũng

Công ty UCTI