Nhóm nghiên cứu mạnh « Tính toán kết cấu hiệu năng cao » có mục tiêu thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu và các giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng, do Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ký quyết định thành lập theo số 4217/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2016.

« Advanced Structural Analysis Group » is aimed at conducting in-depth studies and resolutions applied in the field of construction technology, signed by the Rector of the University of Transport Technology under Decision No. 4217 / QĐ-ĐHCNGTVT dated 19 December 2016.

Nhóm ASA được hình thành với nòng cốt là các nhà Khoa học trẻ tới từ các trường Đại học trong và ngoài nước. Từng tốt nghiệp Đại học, làm NCS TS và sau TS tại các quốc gia có nền KHCN phát triển như Nga, Pháp, Đức, Thủy Điển, Hàn Quốc.

Lĩnh vực hoạt động của nhóm: